Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy, nawiązaniem współpracy, czy też w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://semeniuk.com.pl/ (dalej: „Strona internetowa”).

Administratorem Państwa danych osobowych (oraz właścicielem Strony internetowej) jest Krzysztof Semeniuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Semeniuk, adres: ul. Wilczyńska 49, 21-500 Grabanów, e-mail: sklep@semeniuk.com.pl, tel.: +48 605 336 755.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

 

Definicje zawarte w § 1 Regulaminu Strony internetowej stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki prywatności.

 

I. Jakie informacje przetwarzamy?

1. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) na Państwa temat:

Dane identyfikacyjne:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy Towaru (każde zamówienie ze Sklepu internetowego jest rejestrowane w naszej bazie wraz z numerem zamówienia, przedmiotem zamówienia, ceną, sposobem i terminem płatności, informacją o uiszczeniu zapłaty),
 • w celu zawarcia i realizacji innego rodzaju umowy: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP,
  adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku osoby kontaktowej z ramienia naszego kontrahenta: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu,
 • w przypadku korzystania z Konta Klienta, Formularza kontaktowego, Zapytania ofertowego lub dodania Opinii o produkcie: imię i nazwisko, adres e-mail,
 • w celu komunikacji e-mailowej: imię i nazwisko, adres e-mail,
 • w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Logi serwera sieciowego: automatycznie gromadzimy logi serwera sieciowego
w przypadku odwiedzenia naszej Strony internetowej, za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest Strona internetowa (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP, data i miejsce odwiedzenia Strony internetowej, witryna internetowa, z której odwiedzono Stronę internetową, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego.

Adresy IP: możemy gromadzić informacje o Państwa adresie IP. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.

Dane anonimowe i statystyczne: możemy gromadzić także inne informacje na Państwa temat, które nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na Państwa identyfikację, jednak pozwalają nam realizować cele analityczno-statystyczne z wykorzystaniem narzędzi typu Google Analytics i Facebook Pixel; są to informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, źródła, z którego przechodzą Państwo na Stronę internetową, przeglądanych podstronach i przejściach pomiędzy podstronami, czasie spędzonym na stronie, kliknięciu w linki, przedziale wieku, płci, przybliżonej lokalizacji (dalej: „Inne informacje”).

2. W przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem Strony internetowej lub niniejszą Polityką prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz ochrony swoich praw i roszczeń.

3. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych ujawniających Państwa pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych oraz danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.

 

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przy rejestracji i korzystaniu z Konta Klienta – w celu realizacji usługi Konto Klienta świadczonej drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • jeśli korzystają Państwo z Formularza kontaktowego, Zapytania ofertowego lub komunikują się z nami drogą e-mailową – w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; ponadto nasza korespondencja może zostać zarchiwizowana na potrzeby ustalenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora,
 • jeśli obserwują Państwo nasze media społecznościowe lub wchodzą w interakcje z publikowanymi treściami – w celu obsługi naszego konta w mediach społecznościowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • przy zawarciu i realizacji umowy – w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którą jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 • jeśli dodają Państwo Opinię o naszych produktach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w celu umożliwienia świadczenia przez Administratora tej usługi drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przesłanki uzasadnionego interesu administratora, którym jest konieczność weryfikacji, czy autorem Opinii jest osoba, która nabyła produkt lub go używała.
 • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie relacji biznesowych i kontakt w sprawach bieżących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - o ile są Państwo naszymi klientami lub ich przedstawicielami. W pozostałych przypadkach, a także w zakresie, w jakim wykorzystujemy w tym celu adres e-mail i numer telefonu – na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • w celach technicznych, aby Strona internetowa wyświetlała się w sposób poprawny, była stabilna i bezpieczna oraz umożliwiała szybkie odnajdywanie informacji, produktów i usług, a także w celu przesyłania Państwu informacji związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej (jeśli okaże się to konieczne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Strony internetowej),
 • w celach związanych z tworzeniem archiwum na potrzeby ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń),
 • w celach związanych z analizą i statystyką, z wykorzystaniem narzędzi typu Google Analytics i Facebook Pixel, w zakresie Innych informacji, na podstawie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na tworzeniu i analizowaniu statystyk związanych z Państwa aktywnością na Stronie internetowej i jej optymalizacją,
 • w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub niniejszą Polityką prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń),
 • w przypadku, gdy o udostępnienie Państwa danych osobowych zwraca się uprawniony organ państwowy, na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

III. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić nam realizację umowy, świadczenie usługi Konto Klienta, udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Formularz kontaktowy, dodanie przez Państwa Opinii o produkcie, czy też prowadzenie przez administratora działań marketingowych.

IV. Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe, przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy (na przykład sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usług elektronicznych), będą co do zasady przetwarzane przez czas realizacji umowy. Jednakże dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych), a w niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową. Następnie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jeśli skorzystają Państwo z Formularza kontaktowego, Zapytania ofertowego lub komunikują się z nami e-mailowo, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Korespondencja może zostać zarchiwizowana w celu ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń. Mogą Państwo zwrócić się do nas o uzyskanie kopii tej korespondencji lub jej usunięcie (chyba, że sprzeciwia się temu nasz nadrzędny interes, np. związany z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami).

Jeżeli korzystają Państwo z Konta Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta Klienta lub wypowiedzenia przez nas umowy o świadczenie tej usługi elektronicznej. Natomiast jeśli są Państwo odbiorcą marketingu, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania. Zawsze kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda, przetwarzamy Państwa dane nie dłużej niż do chwili wycofania tej zgody.

 

V. Udostępnianie Danych Podmiotom Trzecim

Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w celu wykonania świadczonych usług lub realizacji zawartej umowy. Mogą to być: dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, w tym hostingodawcy, dostawcy usługi chmury obliczeniowej, dostawcy systemu do fakturowania, podmiotu świadczące usługi w zakresie obsługi IT, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe i podatkowe; firmy kurierskie, którym ujawniamy dane niezbędne do dostarczenia Towaru, a także inny podwykonawcy, jeśli zakres naszej współpracy wymaga dostępu do Państwa danych. Przy dokonywaniu płatności elektronicznych mogą to być także podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

 

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, mogą zostać przekazane do urzędu skarbowego, w celu realizacji obowiązków podatkowych. Mogą one także zostać udostępnione organom państwowym, uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

 

Możemy także wymieniać się informacjami z podmiotami trzecimi, które nie stanowią danych osobowych, np. liczba odwiedzin na Stronie internetowej, bądź liczba zamówień danego dnia („Inne informacje”). Takie informacje w żaden sposób nie identyfikują Państwa jako użytkowników naszej Strony internetowej. Dostęp do nich mają także dostawcy narzędzi, które je gromadzą.

 

 VI. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, profilowanie

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania. Nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez naszych pracowników.

Korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, jednak nie różnicują one Państwa sytuacji w stosunku do innych klientów i nie wpływają na warunki umowy. Narzędzia, o których mowa, oparte są na Innych informacjach (które nie stanowią danych osobowych oraz nie są z nimi zestawiane) i pozwalają nam kierować do Państwa reklamy personalizowane lub podpowiadać produkty, które mogą Państwa zainteresować. Informacje te mogą być wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców, także w państwach trzecich.

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

VIII. Aktualizacja lub sprostowanie danych

Jeśli chcą Państwo dokonać aktualizacji lub sprostowania danych osobowych, mogą Państwo przesłać informację na nasz adres e-mail lub (w przypadku korzystania z Konta Klienta, bądź zawierania umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego) dokonać stosownych zmian po zalogowaniu do Konta Klienta. W przypadku przesłania wiadomości e-mail, zostaną Państwo powiadomieni o uaktualnieniu danych. Prosimy o dokonanie aktualizacji danych osobowych w przypadku ich zmiany. Podawanie danych osobowych nieprawdziwych lub danych osobowych dotyczących innej osoby jest zabronione.

 

IX. Zabezpieczenia Danych Osobowych

Miejsce przechowywania Państwa danych osobowych jest chronione stosownymi zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę danych. Nie mamy jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania, do chwili ich dotarcia do nas.

Dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony. Tylko ci pracownicy, którzy potrzebują dostępu do Państwa danych osobowych w celu wykonania swojej pracy, mogą ten dostęp uzyskać.

Dodatkowo Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

X. Pliki cookies

 1. Definicja: pliki cookies to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki internetowej, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki korzystaniu z plików cookies nie muszą Państwo ponownie wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu internetowego, a Państwa urządzenie jest rozpoznawane przez ten serwis internetowy, przez co jego wyświetlanie jest automatycznie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wcześniej wybranych ustawień.
 2. Czy pliki cookies to dane osobowe:pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe. Jednakże takie dane nie są przez nas ujawniane osobom nieuprawnionym, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji określonych usług.
 3. Rodzaje plików cookies:Na Stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
 • stałe pliki cookies: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
 • niezbędne pliki cookies: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej; zazwyczaj są używane w odpowiedzi na Państwa działania, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się, wypełnianie formularzy; jeśli zmienią Państwo ustawienia swojej przeglądarki internetowej blokując niezbędne pliki cookies, Strona internetowa nie będzie działała prawidłowo,
 • funkcjonalne pliki cookies: pozwalają na zapamiętanie wyborów dokonanych przez Państwa na Stronie internetowej i w ten sposób umożliwiają dostosowanie jej do Państwa preferencji,
 • analityczne pliki cookies: umożliwiają nam zmierzenie ilości wizyt na Stronie internetowej oraz ustalenie, skąd użytkownicy docierają na naszą Stronę internetową, a także w jaki sposób z niej korzystają,
 • reklamowe pliki cookies: pozwalają dostosować nasze reklamy publikowane w innych serwisach internetowych do Państwa preferencji oraz zapobiegają pojawianiu się tych samych reklam.
 1. Wykorzystanie plików cookies: Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się użytkownik ze Stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane na rzecz Google oraz na rzecz innych podmiotów trzecich. W szczególności Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • dopasowania zawartości Strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej;
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu do Konta Klienta i korzystania ze Sklepu internetowego), dzięki której nie trzeba ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
  reklamowych, w szczególności sieci Google; w tym celu wykorzystujemy narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google;
 • podmioty trzecie zamieszczają na Stronie internetowej informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp - to nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Państwa potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy.
 1. Rezygnacja z plików cookies: w każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce. Strona internetowa może jednak nie funkcjonować w sposób prawidłowy bez włączonej obsługi plików cookies.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@semeniuk.com.pl.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail sklep@semeniuk.com.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.

» Zmień ustawienia cookies

Partnerzy partnerzy