Regulamin sklepu

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ SEMENIUK.COM.PL

obowiązujący od 01.06.2023 roku

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze Strony internetowej, która działa pod adresem https://semeniuk.com.pl/, w tym określa zasady oraz warunki sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Strona internetowa jest prowadzona przez Sprzedawcę – Krzysztofa Semeniuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Semeniuk, adres: ul. Wilczyńska 49, 21-500 Grabanów, e- mail: sklep@semeniuk.com.pl, tel.: +48 605 336 755. NIP: 5391007953, REGON: 030863551

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumenta, a także praw Przedsiębiorcy-Konsumenta. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  1. Poczta Polska,
  2. JAS-FBG S.A. i inni kurierzy paletowi.
 4. Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, z którą Sprzedawca zawiera Umowę sprzedaży lub na rzecz której świadczone są Usługi elektroniczne.
 5. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, zawierającego ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług elektronicznych, korzystającego z Usług elektronicznych lub zawierającego ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta – oznacza Usługę elektroniczną świadczoną poprzez indywidualny, udostępniony przez Sprzedawcę dla każdego Klienta panel w Sklepie internetowym, za pośrednictwem którego Klient może m.in. zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towarów, śledzić stan realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych, a także przeglądać i edytować swoje dane. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje nieodpłatnej Rejestracji.
 7. Opinie – oznacza Usługę elektroniczną umożliwiającą dodawanie przez Użytkowników zalogowanych do Konta Klienta opinii o Towarze w Sklepie internetowym, za pomocą dedykowanego formularza.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
 9. Przedsiębiorca-Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Usługi elektronicznej Konto Klienta.
 12. Sprzedawca – oznacza Krzysztofa Semeniuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Semeniuk, adres: ul. Wilczyńska 49, 21-500 Grabanów, e-mail: sklep@semeniuk.com.pl, tel.: +48 605 336 755, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego.
 13. Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem https://semeniuk.com.pl/.
 14. Strona internetowa – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://semeniuk.com.pl/, za pośrednictwem której m.in. prowadzony jest Sklep internetowy.
 15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 18. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej.

Definicje, o których mowa w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio do Polityki prywatności opublikowanej pod adresem https://semeniuk.com.pl/polityka-prywatnosci,p6.html

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze Strony internetowej, w tym ze Sklepu internetowego odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin, po wpisaniu do przeglądarki internetowej adresu elektronicznego semeniuk.com.pl.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w przypadku zawierania i realizacji Umów sprzedaży, jak również w przypadku korzystania z Usług elektronicznych.
 3. Sprzedawca dokłada starań, aby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły oraz aby korzystanie z niej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy techniczne.
 4. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług elektronicznych wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła do Konta Użytkownika.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony internetowej w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Ze Strony internetowej może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer, smartfon, tablet albo inne urządzenie multimedialne tego typu, wyposażone w system operacyjny (Windows, Linux, Mac lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadający przeglądarkę internetową: Microft Edge, Chrome, FireFox, Opera, Safari, z włączoną obsługą języka Javascript i opcją akceptowania plików cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa została zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości 320px.
 2. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików cookies ma na celu m.in. poprawne działanie Strony internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej. Szczegółowe informacje dot. wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności. Strona internetowa wykorzystuje także narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, udostępniane przez Google.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego, Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik korzystający z Konta Klienta, zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz ponosi odpowiedzialność za działania wykonywane w Sklepie internetowym po zalogowaniu. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy w przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym użyciu loginu, hasła lub Konta Klienta przez osoby trzecie lub zaistnieniu innego podobnego zagrożenia bezpieczeństwa;
  2. wylogowania się z Konta Klienta po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Klienta.
 5. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem Konta Klienta następuje poprzez wybór opcji „Wyloguj”.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zakończyć korzystanie ze Strony internetowej poprzez jej opuszczenie.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkowników

 1. Sprzedawca jest uprawniony zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Strony internetowej lub jej niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikacje oraz z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze Strony internetowej, jeżeli powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 2. Sprzedawca prosi Użytkowników o zawiadomienie Sprzedawcy na adres sklep@semeniuk.com.pl o nieprawidłowych, niedokładnych, błędnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem lub w inny sposób niepożądanych treściach, które Użytkownik zauważył na Stronie internetowej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;
  2. wykorzystywania Strony internetowej w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;
  3. wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;
  4. wykorzystywania Strony internetowej w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;
  5. wykorzystywania, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;
  6. wykorzystywania Strony internetowej w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;
  7. wykorzystywania Strony internetowej w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (ang. database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;
  8. wykorzystywania Strony internetowej do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze Strony internetowej lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;
  9. wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Sprzedawcy;
  10. korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący przeciążanie łącza;
  11. korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący naruszenie interesów Sprzedawcy;
  12. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość ze Strony internetowej bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
  13. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na Stronie internetowej bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie jest uprawniony do wykorzystywania Strony internetowej w celu prowadzenia jakiejkolwiek, bezpośredniej lub pośredniej reklamy produktów i usług.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszenia zasad korzystania ze Strony internetowej, określonych w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przez przełamywanie zabezpieczeń Strony internetowej, zamieszczanie na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych oraz zablokuje dostęp do Strony internetowej oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług elektronicznych takiemu Użytkownikowi oraz usunie takie treści. O zablokowaniu dostępu do Usługi elektronicznej Konto Klienta, Sprzedawca poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

 

§ 5 Prawa własności intelektualnej

 1. Strona internetowa zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w tym prawa do nazwy, domeny internetowej, wzorców, formularzy, logotypów (za wyjątkiem materiałów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), a ich wykorzystanie (z wyłączeniem dozwolonego użytku osobistego), kopiowanie oraz wszelkie formy dystrybucji są zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Prawa autorskie i prawa pokrewne do utworów opublikowanych na Stronie internetowej oraz prawa własności przemysłowej przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom i są chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie przyzwolenia, ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, na jakiejkolwiek zasadzie.
 4. W ramach dozwolonego użytku osobistego, Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania Strony internetowej lub jej fragmentów, pod warunkiem wykorzystywania ich wyłącznie dla celów własnych, o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Sprzedawcy, lub innych uprawnionych podmiotów.
 5. Strona internetowa, ani żadna z jej części, w tym zawarte na Stronie internetowej informacje lub materiały nie mogą być wykorzystane w celach komercyjnych, w tym kopiowane, transmitowane, modyfikowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji bądź wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej zgody Sprzedawcy (lub innego podmiotu uprawnionego), wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej przez Użytkownika może rodzić odpowiedzialność określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§ 6 Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, nieodpłatnie, co do zasady przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, następujące Usługi elektroniczne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Zapytanie ofertowe;
  3. Konto Klienta,
  4. Opinie
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług elektronicznych, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z Formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie internetowej, który umożliwia przesłanie wiadomości do Sprzedawcy. Korzystanie z Formularza kontaktowego jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości do Sprzedawcy. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Formularza kontaktowego zaprzestając korzystania z tej funkcji lub zaprzestając korzystania ze Strony internetowej.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z Zapytania ofertowego („Zapytaj o produkt”) udostępnionego na Stronie internetowej w zakładkach dedykowanych poszczególnym Towarom, który umożliwia przesłanie do Sprzedawcy zapytania o konkretny produkt. Korzystanie z Zapytania ofertowego jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości do Sprzedawcy. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Zapytania ofertowego zaprzestając korzystania z tej funkcji lub zaprzestając korzystania ze Strony internetowej.
 5. Użytkownik może korzystać z Konta Klienta, które umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawierać umowy sprzedaży Towaru, śledzić stan realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych, a także przeglądać i edytować swoje dane. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje nieodpłatnej Rejestracji, o której mowa w ust. 5 poniżej.
 6. Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej, w tym podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych;
  2. zapoznanie się oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności;
  3. przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy poprzez zaznaczenie przycisku „Zarejestruj się”;
  4. potwierdzenie Rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego i kliknięciu w link aktywacyjny, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana informacja o potwierdzeniu Rejestracji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta (na czas nieokreślony) umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konto Klienta.
 8. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian danych podanych podczas Rejestracji poprzez ich edycję po zalogowaniu do Konta Klienta.
 9. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Konta Klienta poprzez wylogowanie się. Usunięcie Konta Klienta może zostać dokonane poprzez przesłanie do Sprzedawcy na jego adres elektroniczny sklep@semeniuk.com.pl, żądania usunięcia Konta Klienta lub poprzez wybór opcji „Usuń Konto” dostępnej po zalogowaniu do Konta Klienta, w zakładce „Zmiana danych”, przy czym w przypadku e-mailowego zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta, może ono zostać usunięte przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Klienta powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich danych zgromadzonych na przedmiotowym Koncie przez Użytkownika.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konto Użytkownika przy zachowaniu 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail.
 11. Użytkownik, który nabył lub używał danego Towaru, ma prawo opublikować Opinię o tym Towarze na Stronie internetowej. Szczegółowe zasady publikacji Opinii określa § 7 poniżej. Korzystanie z formularza Opinii jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania Opinii do Sprzedawcy. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z formularza Opinii zaprzestając korzystania z tej funkcji lub zaprzestając korzystania ze Strony internetowej.
 12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie i bez podania przyczyn, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 13. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie Usługi elektronicznej poprzez przesłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, w tym m.in. w sposób, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
 14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych Usług elektronicznych w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych Usług elektronicznych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w tym w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń Strony internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych Usług elektronicznych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta lub innych Usług elektronicznych. Sprzedawca zawiadamia o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta lub innych Usług elektronicznych na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 15. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych, w tym usunąć Konto Klienta ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Użytkownika jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta Klienta oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej należącego do Użytkownika,
  6. otrzymywania przez Sprzedawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiające dalsze świadczenie Usług elektronicznych.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika w wyniku naruszenia Regulaminu.
 17. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@semeniuk.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres wskazany w reklamacji.

 

§ 7 Opinie o produktach

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Opinie o produktach publikowane na Stronie internetowej pochodziły od Użytkowników, którzy używali danego produktu lub go nabyli.
 2. Opinię o produkcie może dodać wyłącznie osoba zalogowana do swojego Konta Klienta.
 3. Opinia składa się z oceny w postaci gwiazdek oraz komentarza. Użytkownik może przyznać do pięciu gwiazdek, przy czym jedna gwiazdka oznacza ocenę negatywną, a pięć gwiazdek - ocenę bardzo dobrą. Ocena w postaci gwiazdek nie może być przesłana przez Użytkownika bez komentarza. Po opublikowaniu Opinii, Użytkownik nie może jej edytować ani usunąć.
 4. Użytkownik powinien formułować swoje opinie w sposób rzetelny i merytoryczny.
 5. Zakazane jest zamieszczanie Opinii:
 6. bez uprzedniego nabycia lub skorzystania z danego produktu,
 7. na podstawie pozornych umów sprzedaży, zawartych wyłącznie w celu wystawienia Opinii,
 8. nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
 9. w sposób wypełniający znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich,
 10. które nie są związane z opiniowanym produktem lub doświadczeniami Użytkownika dotyczącymi zakupu lub używania tego produktu.
 11. Weryfikacja Opinii odbywa się z użyciem oprogramowania, które umożliwia jej przypisanie do danego Użytkownika, wyświetlając jego numer IP. Oprogramowanie archiwizuje IP Użytkownika oraz datę sporządzenia Opinii. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę, że Użytkownik nabył w Sklepie internetowym dany produkt lub go używał, Sprzedawca zatwierdza publikację Opinii.
 12. Sprzedawca publikuje Opinie niezależnie od tego, czy są one pozytywne, negatywne, czy też neutralne, przy czym, Sprzedawca nie publikuje Opinii niezgodnych z prawem lub Regulaminem.
 13. W przypadku zamieszczenia Opinii niezgodnej z Regulaminem lub przepisami prawa, Sprzedawca odmówi jej publikacji lub ją usunie. Opinia może zostać usunięta przez Sprzedawcę, także jeśli produkt, którego dotyczy, nie jest już oferowany w Sklepie internetowym.
 14. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wątpliwości dotyczących zamieszczonej Opinii o produkcie, może on zawiadomić o tym Sprzedawcę drogą e-mailową. W takim przypadku Sprzedawca podda Opinię weryfikacji.
 15. Przesyłając Opinię, Użytkownik udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej, bezterminowej, obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, przekazywanie, edytowanie i adaptacje Opinii. W szczególności udzielona licencja uprawnia Sprzedawcę do publikowania Opinii na innych stronach internetowych, ich modyfikacji lub skracania oraz do publikowania Opinii w całości lub w części w celach reklamowych (w formie drukowanej i cyfrowej), przy czym modyfikacja lub skrócenie Opinii nie może zmienić jej sensu.

 

§ 8 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym co do zasady przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego odbywa się w następujący sposób:
  1. Klient kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany - dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “Dodaj do koszyka” pod danym Towarem prezentowanym w Sklepie internetowym. W przypadku niektórych Towarów, przy dodawaniu ich do koszyka, Sprzedawca może poprosić o podanie informacji, czy Klientowi przysługuje zwolnienie z podatku akcyzowego, a jeśli tak, to na jakiej podstawie. Klient może
   również wybrać opcję zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie. W takim przypadku Klient składa oświadczenie z zadeklarowanym celem zużycia Towaru.
  2. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient wybiera przycisk „Przejdź do koszyka” i zostaje przekierowany do tzw. koszyka zakupów. Jeśli Klient posiada kod rabatowy, może wpisać ten kod do dedykowanego pola, co spowoduje naliczenie odpowiedniego rabatu. Następnie Klient wybiera jedną z dostępnych form płatności oraz form dostawy i wybiera przycisk „Przejdź dalej”.
  3. Kontynuując proces zamówienia, Klient może zalogować się do Konta Klienta lub skorzystać z opcji „Szybki zakup”, tj. możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji, poprzez wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi (adresem e-mail, adresem do wysyłki i numerem telefonu kontaktowego). W przypadku, gdy do danego zamówienia stosuje się procedurę zwolnienia z opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu Towaru, Klient zobowiązany jest dodatkowo do wskazania swojego numeru PESEL.
  4. Następnie Klient klika w przycisk „Przejdź dalej” i potwierdza swoje dane adresowe oraz klika w przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. W ten sposób Klient finalizuje proces zamówienia i może zobaczyć jego podsumowanie.
  5. W celu dokonania płatności internetowej, Klient klika w przycisk „Zapłać” i zostaje przekierowany na Stronę zewnętrznego operatora płatności.
  6. W przypadku płatności gotówką, złożenie zamówienia następuje dopiero po jego potwierdzeniu przez Klienta poprzez kliknięcie w link przesłany drogą e-mailową przez Sprzedawcę.
 3. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich postanowień. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną Umową sprzedaży (jeśli takie koszty istnieją).
 4. Złożenie zamówienia w sposób opisany w ust. 1-3 powyżej stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawarcia umowy sprzedaży, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta. Sprzedawca przesyła Klientowi w szczególności informację o potwierdzeniu realizacji zamówienia, numerze zamówienia oraz informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy sprzedaży Towaru oraz wskazuje swoje dane rejestrowe.
 7. Sprzedawca informuje w przesłanym potwierdzeniu złożenia zamówienia lub za pomocą niniejszego Regulaminu o:
  1. głównych cechach Towaru oraz sposobie porozumiewania się Sprzedawcy z Konsumentem;
  2. danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu (jeżeli są dostępne), pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
  4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c) powyżej;
  5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostarczenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
  6. sposobie i terminie zapłaty;
  7. sposobie i terminie dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  8. sposobie i terminie wykonania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę-Konsumenta prawa odstąpienia od umowy, a także o wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  9. kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  10. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Towaru bez wad;
  11. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
  12. dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zamówieniem oraz ich szacowanych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

 

§ 9 Płatności

 1. Ceny Towaru w Sklepie internetowym zostały podane w kwocie brutto. Ceny Towaru nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy i innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a o których zostanie poinformowany na etapie składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. Szybki przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  2. Szybki przelew bankowy lub płatność kartą poprzez zewnętrzny system płatności tPay, obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-894, plac Andersa 3 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu tPay o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. płatność za pomocą zewnętrznego systemu płatności Blik, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU dokonaniu płatności przez Klienta);
  4. płatność za pomocą zewnętrznego systemu płatności Blik, obsługiwanego przez obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-894, plac Andersa (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu tPay dokonaniu płatności przez Klienta);
  5. tradycyjny przelew bankowy;
  6. Konsument może również skorzystać z płatności ratalnych, na podstawie odrębnie zawartej umowy z jednym z kredytodawców współpracujących ze Sprzedawcą (np. Credit Agricole – kredyt konsumencki). Warunki skorzystania z płatności ratalnej zostaną określone w odrębnej umowie z kredytodawcą.
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie internetowej o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. Jeśli termin nie został wskazany, wówczas Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.
 4. W przypadku braku zarejestrowania płatności, Sprzedawca wysyła o tym informację do Klienta drogą e-mailową. Klient proszony jest o ponowne dokonanie wpłaty na wyznaczony przez Sprzedawcę numer konta w terminie 3 dni bądź wysłanie (w tym samym terminie) potwierdzenia na adres e-mail sklep@semeniuk.com.pl, w celu weryfikacji płatności.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

§ 10 Dostawa

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy w uwagach do zamówienia, o wszelkich ewentualnych ograniczeniach związanych z dostarczeniem Towaru (jeśli istnieją), w tym o ewentualnym zakazie wjazdu dla pojazdów o ładowności 5 ton.
 3. Dostawca ma obowiązek dostarczyć Towar do granicy posesji, poprzez rozładowanie towaru na placu. Dostawca nie jest zobowiązany do rozładowania Towaru do garażu, magazynu lub innego budynku.
 4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. Standardowy czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy:

a) fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary w dwóch egzemplarzach (kopia i oryginał); W przypadku korzystania przez Klienta ze zwolnienia akcyzowego, Sprzedawca wystawia fakturę VAT imienną, z podaniem danych Klienta, w tym jego numeru PESEL. Faktura zawiera również informację o zadeklarowanym celu zużycia, zgodnie z oświadczeniem Klienta złożonym podczas składania zamówienia.

b) świadectwo jakości i oświadczenie o pochodzeniu Towaru (jeśli jest to wymagane przepisami prawa).

7. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego podpisania i odesłania kopii faktury VAT na adres Sprzedawcy.
8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu, a w przypadku odmowy, Klient spisuje protokół samodzielnie oraz przesyła go Sprzedawcy (za pośrednictwem wiadomości e-mail).
9. W przypadku odbioru Towaru przez osobę inną niż Klient, osoba ta powinna przekazać podpisane przez Klienta upoważnienie do odbioru towaru akcyzowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 11 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę (jest niezgodny z Umową sprzedaży), za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta zostały opisane w § 11a, natomiast zasady odpowiedzialności Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy reguluje § 11b poniżej.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować: w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, pod numer telefonu podany na Stronie internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sklep@semeniuk.com.pl lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem: https://semeniuk.com.pl/reklamacja.html.
 4. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu stanowiącego podstawę jej złożenia oraz dane Klienta (w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Klienta nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę. Reklamacja powinna zawierać również informację o preferowanym przez Klienta sposobie jej załatwienia.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do kontaktu z Klientem, który nadesłał reklamację oraz z Klientem, którego takie reklamacje dotyczą, w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zawiadamia Klienta na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

§ 11a Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży –

Konsumenci i Przedsiębiorcy-Konsumenci

 

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi, o którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ust. 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w § 12 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta Towar na swój koszt.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży (bez uprzedniego skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany Towaru);
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o obniżeniu ceny.
 13. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 14. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży.
 15. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 16. W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że zgłoszone żądanie uznał za uzasadnione.

 

§ 11b Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży - Przedsiębiorcy

 

 1. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo (w przypadkach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa) odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady;
  2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar na wolny od wad lub usunąć wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-2) przysługują Przedsiębiorcy, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
 3. Roszczenie o usunięcie wady fizycznej lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia wydania towaru. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 4. W przypadku wady prawnej, stosuje się postanowienia ust. 2 i 3 powyżej, z tym, że bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Przedsiębiorca dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 5. Przedsiębiorca wykonując uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1)-2), zobowiązany jest na swój koszt dostarczyć Towar do Sprzedawcy na adres: Krzysztof Semeniuk, ul. Wilczyńska 49, 21-500 Grabanów.

 

§ 12b Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

 1. Klient będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca-Konsument, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, chyba że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, bądź zachodzą inne wyłączenia, wskazane w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 2. Konsument, a także Przedsiębiorca-Konsument, składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na wskazany adres e-mail Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta otrzymanie przedmiotowego oświadczenia.
 3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. Towar należy zwrócić na adres: Krzysztof Semeniuk, ul. Wilczyńska 49, 21-500 Grabanów.
 8. W przypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsumenta chyba, że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem bądź lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 13 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Konsumentów. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Przedsiębiorców-Konsumentów, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 2. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) nie jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, o którym mowa w § 12 Regulaminu.
 3. W przypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności.
 4. W przypadku Przedsiębiorców, Sprzedawca ma prawo wydłużyć termin realizacji zamówienia każdego z zamówionych Towarów z ważnych przyczyn, na czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji zamówienia. W takim wypadku Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że korzysta z niego Przedsiębiorca-Konsument.
 5. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) obowiązany jest zbadać przesyłkę dostarczoną przez przewoźnika w chwili jej doręczenia. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie w przedmiocie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty powoływania się wobec Sprzedawcy w toku postępowania reklamacyjnego na wadę przedmiotu umowy, którą Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) mógł zauważyć w normalnym toku czynności przy dokonywaniu dostawy przesyłek tego rodzaju.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta nie będącego Konsumentem za niewykonanie zobowiązania, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedawca nie ponosi wobec Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) zostają poddane rozstrzygnięciu polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze Sklepu internetowego.
 11. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawienie przez Sprzedawcę i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 12. W przypadku stwierdzenia w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki wad ukrytych, tj. takich, których nie dało się zauważyć w momencie jej odbioru, Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie (w formie wiadomości e-mail), pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na te wady w toku postępowania reklamacyjnego.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy umowa zawarta z osobą, która chce skorzystać ze statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku gdy okaże się, że umowa posiada dla osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, charakter zawodowy, Sprzedawca może odmówić nadania tej osobie statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta.

 

§ 14 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów

 

 1. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów. W tym zakresie możliwe jest m.in.:
 2. skorzystanie przez Konsumenta z mediacji; listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych w Polsce;
 3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumenta.
 4. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsument może poszukiwać na Stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Towaru, Sprzedawca wyraża wolę skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozwiązywania ww. sporów jest dla Sprzedawcy Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie, delegatura w Białej Podlaskiej, adres Strony internetowej: https://ihlublin.pl/.
 6. Prezes UOKiK prowadzi rejestr podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, który znajdujące się pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 7. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich poprzez platformę ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Przedsiębiorcy-Konsumenta.

§ 15 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Klientów Sklepu internetowego, jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady stosowania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

 

§ 16 Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Sklepu internetowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o powszechnie obowiązujących przepisach prawa, to uważa się za takowe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Sklepie internetowym. Sprzedawca poinformuje Użytkownika na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Użytkownik nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze Sklepu internetowego oraz poinformować o tym Sprzedawcę. W takim wypadku umowy o świadczenie Usług elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 roku.

 

Załączniki

 

Partnerzy partnerzy